கலை இலக்கிய விமர்சன சிறு சஞ்சிகை
எரிந்தும் நூராத் தணல் - தில்லையின் தீரா 'விடாய்' பொதிய வெற்பன்
முடிவிலியின் ஆதார சுருதியை மீட்டும் மீனும் பண்பாடும் ஆகாசமுத்து
மிளகு வசுமித்ர
வாழ்வின் நவீன வெளிகளில் ஒரு அந்தப்புரப் பறவை றியாஸ் குரானா
யாத் வஷேம்: ஹிட்லர்களுக்கு வதையும் இல்லை; மரணமும் இல்லை! ஷாராஜ்
அஜ்னபி நாவல் குறித்து எனது பார்வை களந்தை அப்துல் ரஹ்மான்
கார்ல் குஸ்தாவ் யுங் -இன் கலைஞன் தமிழில் சபரிநாதன்
நான் எழுதாத முன்னுரையும் போர்ஹெஸின் கவிதைகளும் (பகுதி III) எம்.டி.முத்துக்குமாரசாமி
நான் எழுதாத முன்னுரையும் போர்ஹெசின் கவிதைகளும் (பகுதி II) எம்.டி.முத்துக்குமாரசாமி
நான் எழுதாத முன்னுரையும் போர்ஹெசின் கவிதைகளும் (பகுதி I) எம்.டி.முத்துக்குமாரசாமி
மேல் செல்